Vedtekter

Vedtekter for Borgen Skolekorps

Stiftet 9. april 1975

§1 ORGANISASJON

Borgen Skolekorps stiftet 9. april 1975 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet til NMF Viken.

Musikantene rekrutteres fra skolene Hagaløkka, Rønningen, Vardåsen og Asker International School i Borgenområdet, Asker.

Organisering av musikkorpset

Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

 • Musikanter i skolekorpset kan bli aspirant fra det året de fyller 8 år.

 • Musikanter i skolekorpset går over til junior 1 etter 1 år som aspirant.

 • Musikanter i skolekorpset går over til junior 2 etter 1 år som junior 1.

 • Musikanter i skolekorpset kan gå over til hovedkorpset etter 1 eller 2 år som junior 2 avhengig av musikalske kvaliteter og modenhet.

 • En kan være medlem i skolekorpset til 31. juli det året en fyller 19 år.

 • Medlemmet skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i Borgen skolekorps.

 1. Dersom korpsene ikke blir enige om lokal organisering skal skolekorps og amatørkorps deles inn

etter følgende regler:

 • En kan være medlem i skolekorps til 31. juli det året en fyller 19 år.

 • Medlem i skolekorps kan bli aspirant i amatørkorps fra 1. august det året en fyller 15 år.

 • Aspiranten skal prioritere å oppfylle sine forpliktelser i skolekorpset.

 • Medlemmer til amatørkorps tas opp fra 1. august det året de fyller 16 år.

 • Tvister i forbindelse med ovenstående punkter skal avgjøres av region-/kretsstyret.

§2 FORMÅL

Borgen Skolekorps har som formål å fremme interesser for utøvelse av musikk og musikkglede blant medlemmene, samt være et miljø for utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

Borgen Skolekorps skal:

 • I samarbeid med Asker Kulturskole ha ansvaret for opplæring av korpsmedlemmene i musikkteori.

 • I samarbeid med Asker Kulturskole ha ansvaret for opplæring på korpsinstrumenter, samspilløving og fremføring.

 • Legge opp til aktiviteter for å utvikle et godt sosialt fellesskap.

 • Gi musikantene og tillitsvalgte tilbud om kurs.

 • Arrangere og delta på konserter, stevner/festivaler, konkurranser og andre arrangementer.

 • Delta på arrangementer i nærmiljøet for å styrke dette og synliggjøre korpset.

Korpset øvelser følger i hovedtrekk skoleåret med avbrudd for høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie.

Korpset kan etter behov inndeles i flere opplæringsgrupper, f. eks aspirantkorps, juniorkorps, hovedkorpskorps og drillkorps.

§3 MEDLEMSSKAP

3.1 Opptak av medlemmer

Musikanter og andre interesserte kan tas opp som medlemmer i musikkorpset av korpsets styre.

Medlemskap for barn som ikke er fylt 15 år må være skriftlig godkjent av foresatte. Ved innmelding i musikkorpset blir en automatisk medlem i NMF.

Styremedlemmer må være medlem i NMF. Faste dirigenter og faste instruktør skal registreres i NMFs database.

3.2 Forutsetning for medlemskap

 1. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMF og regionens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

 2. Alle nye medlemmer skal levere inn medlemskapsopplysninger på gjeldende innmeldingsskjema. Ved endring av registrerte opplysninger skal medlemmene snarest mulig gimelding til musikkorpsets styre. Nevnte opplysninger gis videre på gjeldende skjema/medium for registrering i NMFs medlemsdatabase. Det gis ikke adgang til reservasjon mot registrering.

 3. Instrumenter, uniformer og utstyr eid av korpset skal holdes i god stand. Uforsiktig behandling kan medføre økonomisk ansvar for korpsmedlemmer/foresatte.

 4. Musikantene plikter å møte i rett tid til øvelser og oppdrag, såfremt ikke gyldig grunn til fravær foreligger. I tilfelle fravær skal dirigent eller korpsleder varsles, om mulig i god tid på forhånd.

 5. I forbindelse med korpsets forskjellige aktiviteter plikter medlemmene å rette seg etter ledelsen og instruktørene. Alle skal gjøre sitt beste for at korpsvirksomheten skal bli mest mulig til glede.

 6. Medlemmer og foresatte plikter å delta i korpsets arrangementer og ivareta det økonomiske grunnlaget for korpsets drift. Herunder plikter en å delta på dugnader som loppemarkeder eller andre inntektsbringende aktiviteter.

 7. Bruk av alkohol eller andre rusmidler i forbindelse med korpsets virksomhet er ikke tillatt.

 8. Medvirkning i andre musikkorps, eller bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.

3.3 Rapporteringsplikt og kontingent

 1. Musikkorpsåret følger kalenderåret.

 2. Medlemmene er forpliktet til å betale kontingent innen 1. oktober hvert år.

 3. Musikkorpsene skal hvert år sende årsrapport og medlemsopplysninger til NMF på avtalt skjema/medium til en hver tids fastsatte frist. Det gis ikke anledning til reservasjon mot registrering.

 4. Korpset skal betale kontingent til NMF innen 1. februar. Kontingenten regnes etter korpsets registrerte medlemstall per 31.desember.

3.4 Utmeldinger

Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til musikkorpsets styre.

Medlemmer meldes ut av NMF ved utmelding fra musikkorpset. Betalt kontingent refunderes ikke ved utmelding.

3.5 Suspensjon og eksklusjon

 1. Styret kan iverksette disiplinære tiltak overfor medlemmer som ikke retter seg etter gyldige vedtekter, regler og vedtak, eller er til skade for musikkorpsets aktivitet.

 2. Styret kan suspendere medlemmer for et bestemt tidsrom.

 3. I grovere tilfelle kan årsmøtet vedta eksklusjon.

 4. Musikkorpsets suspensjons- og eksklusjonsvedtak kan ankes inn for region-/kretsstyret.

§4 ÅRSMØTET

4.1 Status

Årsmøtet er musikkorpsets høyeste myndighet.

4.2 Årsmøteperiode, innkalling, og saker til årsmøtet

 1. Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av februar måned.

 2. Det innkalles til ekstraordinært årsmøte dersom styret i korpset eller 1/3 av musikkorpsets medlemmer krever det. Dato for årsmøtet settes opp i musikkorpsets terminliste slik at alle medlemmene og deres foresatte er informert om dato. Innkallingen sendes ut minimum 4 uker før ordinært eller 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

 3. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes medlemmene i god tid før årsmøtet.

 4. Medlemmer må fremme saker til behandling på årsmøtet gjennom musikkorpsets styre. Slike saker må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet avholdes. Styret plikter å legge saker som kommer inn i rett tid fram på årsmøtet.

4.3 Representasjon, rettigheter og voteringer

 1. På årsmøtet deltar musikkorpsets medlemmer eller deres foresatte, og gjester invitert av styret.

 2. Følgende har tale-, forslags- og stemmerett:

  1. Medlemmer som har fylt 12 år eller deres foresatte. For medlemmer under 12 år kan en foresatt møte med tale-, forslags- og stemmerett.

  2. Styrets medlemmer i alle saker, dog ikke stemmerett under behandling av årsmelding og regnskap.

 3. Følgende har tale - og forslagsrett:

  1. Medlemmer som ikke er fylt 12 år.

 4. Følgende har talerett:

  1. Representanter fra NMF.

  2. Årsmøtet kan gi talerett til hvem det måtte ønske.

 5. Gyldig vedtak krever mer enn halvparten av de avgitte stemmene, dersom ikke annet er bestemt i vedtektene.

4.4 Årsmøtets dagsorden

Årsmøtet skal behandle følgende saker:

 1. Konstituering

  • Åpning

  • Valg av møteleder

  • Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen

  • Godkjenning av innkalling

  • Godkjenning av dagsorden/saksliste

 2. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

 3. Saker fremmet av musikkorpsets styre og medlemmer

 4. Plan og budsjett for kommende år, herunder fastsettelse av medlemskontingent

 5. Valg:

  • Leder for ett år.

  • Styremedlemmer på valg for to år og eventuelle varamedlemmer for ett år.

  • Revisor for ett år.

  • Valgkomite.

 6. Ansvarsfrihet for styret

De som velges må være minimum 12 år når de tiltrer, være eller være villig til å bli medlem i NMF og ha sagt seg villige til å motta verv.

Valg skal være skriftlig dersom noen krever det.

Dersom noen trer ut av sine verv før deres funksjonstid er ute har styret fullmakt til å utpeke etterfølger(e) som fungerer frem til neste ordinære årsmøte.

§ 5 STYRET

5.1 Sammensetning og konstituering

Styret består av leder og tre-fire styremedlemmer.

I konstituerende styremøte fordeles ansvar for faglige/praktiske ansvarsområder til styre- og eventuelle varamedlemmer.

5.2 Fullmakter

 1. Styret skal lede musikkorpset etter de vedtak årsmøtet har fattet.

 2. Styret kan nedsette de utvalg og komiteer det er behov for.

 3. Styret kan revidere og utforme de regler og instrukser det er behov for å presisere, og regulere musikkorpsets ansvar og aktiviteter.

5.3 Innkalling til styremøter - beslutninger

 1. Styret innkalles når leder eller tre av styrets medlemmer finner det nødvendig og det skal avholdes styremøter minimum 8 ganger pr år.

 2. Styret er beslutningsdyktig når minst tre er til stede. I ikke fulltallige styremøter kan et styremedlem forlange saken forelagt fulltallig styre før gyldig vedtak kan fattes.

 3. Styrevedtak skal protokollføres, og protokollene sendes styrets medlemmer, eventuelle varamedlemmer og revisor. Musikkorpsets medlemmer skal informeres om de vedtak som er gjort.

5.4 Årsavslutning

Styret skal utarbeide årsmelding og avslutte regnskapet for hver årsmøteperiode. Regnskapet skal revideres av revisor valgt av årsmøtet.

5.5 Personalansvar

Styret foretar engasjement, ansettelser og oppsigelser, og har fullmakt til å inngå lønns - og arbeidsavtaler. Styret er ansvarlig for å innhente politiattest på dem som har tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller utviklingshemmede. Styrets leder utøver daglig personalansvar.

5.6 Beredskapsplan for korps

Styret plikter å forholde seg til beredskapsplan for korps når korpset drar på turer og deltar på arrangementer.

§6 KOMITEER

6.1 Revisjon

Revisor skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet.

6.2 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal innstille valgbare kandidater til tillitsverv etter § 4.4.

§7 UENIGHETER OG TVISTER

Uenighet og tvister om vedtektenes forståelse forelegges region-/kretsstyret med forbundsstyret som ankeinstans.

§8 OPPLØSNING OG UTMELDING AV NORGES MUSIKKORPS FORBUND

 1. Vedtak om oppløsning av musikkorpset må foretas på to påfølgende ordinære årsmøter. Vedtaket krever 2/3 flertall.

 2. I tilfelle oppløsning skal musikkorpsets midler plasseres i bank på sperret, rentebærende konto. I perioden fram til et nytt musikkorps er opprettet skal denne konto disponeres av NMF Viken. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved sammenslåing av musikkorps.

 3. Det siste ordinære årsmøtet kan bestemme at musikkorpsets midler og eiendom skal overføres til NMF Viken dersom nytt musikkorps ikke er reorganisert innen 3 år.

 4. Musikkorps som ønsker å melde seg ut må sende skriftlig melding om dette til NMF senest 15. november, for at utmeldingen skal være gyldig fra 1. januar neste år. Ved utmelding tapes all rett til NMFs verdier.

§9 VEDTEKTSENDRINGER

Årsmøtet kan endre disse vedtektene med 2/3 flertall.

IKRAFTTREDELSE

Disse vedtektene trer i kraft fra og med 16. februar 2012.